НачалоНовини 2022/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.06.2022 - Студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ към Лесотехническия университет посетиха Лесозащитна станция гр. Пловдив

Посещенията на студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ към Лесотехническия университет в Лесозащитна станция гр. Пловдив станаха традиция по време на редовната практика на бъдещите ландшафтни архитекти.  

И тази година под ръководството на доц. Данаил Дойчев, младежите научиха много от практиката на експертите от ЛЗС – Пловдив. 

Директорът на станцията – инж. Пенчо Дерменджиев, запозна бъдещите ландшафтни специалисти с териториалния Ѝ обхват и с нейните функции. 

Основните дейности, свързани със защитата на горите, както и организацията на Информационата система на ИАГ – модул „Лесопатологични обследвания“, бяха представени на студентите от зам. директора – инж. Румен Начев. 

Инж. Мария Добрева и инж. Николай Златанов запознаха младите хора с най-важните лесозащитни проблеми, причинени от различни абиотични и биотични фактори, през последните няколко години. 

Студентите разгледаха експонатни материали с корояди, дървесиноатакуващи насекоми и някои гъбни фитопатогени, и наблюдаваха различни вредители в момент на нанасяне на повреди. Интерес предизвикаха видовете Lymantria dispar, Corythucha arcuata, Dasineura gleditchiae, Cacopsylla pulchella, Prociphilus fraxini, Cameraria ohridella и Xanthogaleruca luteola. Специално внимание беше обърнато на биологичните методи за борба с вредителите, които са приоритетни при защитата на дървесната растителност.