НачалоДокументиИнвентаризация и планиране

РДГ Бургас | Документи

Заповед № 1064/30.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

за инвентаризация на горските територии, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Средец”, както и изработени задания за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сеслав“, ТП „Държавно горско стопанство Болярка“ и ТП „Държавно горско стопанство Видин“.


Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за извършената инвентаризация, горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, за горските територии

и на земеделските територии, придобили характеристика на гора – собственост на Община Върбица, област Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Върбица“.


Дата на публикуване: 24.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1045/23.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

заданията за инвентаризация на горските територии, планове за ловностопанските дейности, планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии за ТП „ДГС Добринище”, ТП „ДГС Смядово”, ТП „ДЛС Шерба“, както и изменение на горскостопански план на ТП „ДГС Габрово“.


Дата на публикуване: 24.11.2021 г. изтегли
 
Заповед №РД16-393/16.11.2021 г. на директора на РДГ Бургас за утвърждаване на горскостопански план на горските територии, собственост на Община Руен в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Айтос“ и ТП „Държавно ловно стопанство Несебър”,

На основание чл. 13, ал. 8, т. 2 от Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.), чл. 91, ал. 6, т. 2 от Наредба за инвентаризация и планиране в горските територии (обн. ДВ, бр. 82 от 2015 г.) и  Решение № БС-37-ПрОС от 23.09.2021 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Бургас


Дата на публикуване: 16.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 997/10.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

заданията за инвентаризация на горските територии, планове за ловностопанските дейности, планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии за ТП ДГС Ихтиман, ТП ДГС Смолян, ТП ДЛС Тракия, ТП ДГС Върбица и задание за изменение на плановете за ловностопански дейности на ТП ДГС Славейно, ТП ДГС Враца и ТП ДГС Хасково


Дата на публикуване: 11.11.2021 г. изтегли
 
Задание за изработване на план за изменение на плана за ловностопанскити дейности за ТП „Държавно горско стопанство Хасково”

Дата на публикуване: 03.11.2021 г. изтегли
 
Задание за изработване на план за изменение на плана за ловностопанскити дейности за ТП „Държавно горско стопанство Враца”

Дата на публикуване: 03.11.2021 г. изтегли
 
Задание за изработване на план за изменение на плана за ловностопанскити дейности за ТП „Държавно горско стопанство Славейно”

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДЛС Извора (без територията на бившото ТП ДГС Девин), ТП ДГС Карнобат, изменение на утвърден горскостопански план на ТП ДГС Габрово, задание за изработване на план за изменение на утвърден

Дата на публикуване: 29.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Болярка, ТП ДЛС Росица, ТП ДГС Невестино, ТП ДЛС Арамлиец и ТП ДГС Видин

Дата на публикуване: 22.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Бяла, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, ТП ДГС Сеслав-Кубрат, ТП ДЛС Витиня и ТП ДГС Разлог

Дата на публикуване: 20.10.2021 г. изтегли
 
Заповед на директора на РДГ Бургас - РД-16-362/19.10.2021

Заповед комисия за извършване проверка след приключване на теренно-проучвателните работи, свързани с инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопански план и план за защита на горските територии от пожари, извършени от „Пролес Инженеринг” ООД, София (Изпълнител), на територията на Общинско предприятие „Общински гори“ гр. Средец, в изпълнение на договор, сключен между общинското предприятие и „Пролес Инженеринг” ООД, София. 


Дата на публикуване: 19.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Черни осъм, ТП ДГС Стара река, ТП ДЛС Женда, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Тополовград

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Пазарджик, ТП ДГС Батак, ТП ДЛС Чепино, ТП ДГС Търговище и ТП ДГС Омуртаг

Дата на публикуване: 06.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 837/04.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДЛС Извора и ТП ДГС Карнобат

Дата на публикуване: 06.10.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане

ПОКАНА за обществено обсъждане на изработените инвентаризция на горски територии, горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство Средец"


Дата на публикуване: 06.10.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Върбица“. 


Дата на публикуване: 05.10.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Арамлиец

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Невестино

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Болярка

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Видин

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Росица

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 806/24.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДЛС Росица, ТП ДГС Болярка, ТП ДГС Невестино, ТП ДЛС Арамлиец и ТП ДГС Видин

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра“. 


Дата на публикуване: 23.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора - собственост на Община Смядово, област Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Смядово“.  


Дата на публикуване: 21.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, в границите на община Смядово, област Шумен,  в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Смядово”


Дата на публикуване: 21.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Витиня

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Бяла

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Разлог

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, попадащи на територията на община Брезово, Раковски, Марица/част/, Първомай/част/, област Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Тракия”, с.Стряма, обл. Пловдив към “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян


Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Черни осъм

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Тополовград

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Женда

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Стара река

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 778/10.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДГС Бяла, ТП ДЛС Воден, ТП ДГС Сеслав-Кубрат, ТП ДЛС Витиня и ТП ДГС Разлог

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Омуртаг

Дата на публикуване: 10.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Чепино

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Пазарджик

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 769/08.09.2021 год. на Ипълнителние директор на ИАГ За назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДГС Черни осъм, ТП ДГС Стара река, ТП ДГС Ивайловград, ТП ДЛС Женада и ТП ДЛС Тополовград

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГСТърговище

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Чепино

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Пазарджик

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 766/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Върбица


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 765/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Силистра


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 764/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Средец


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 763/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Смядово


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, собственост на община Попово в района на дейност на ТП ДЛС Черни лом


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, собственост на община Опака в района на дейност на ТП ДЛС Черни лом


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 767/07.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на Експертен съвет за разглеждане на задания за инвентаризация на горски територии,

изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии в района на дейност на  ТП ДГС Пазарджик, ТП ДГС Батак, ТП ДГС Търговище, ТП ДГС Омуртаг и ТП ДЛС Чепино


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост, попадащи на територията на община Брезово, Раковски, Марица/част/, Първомай/част/, област Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Тракия”, с.Стряма, обл. Пловдив към “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян.


Дата на публикуване: 02.09.2021 г. изтегли
 
Искане за изменение на утвърден ГС план на ТП ДГС Габрово

Дата на публикуване: 02.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 750/02.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия по чл. 90, ал. 1 т.1, чл.92, ал.1 до 4

Дата на публикуване: 02.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 715/19.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Елхово


Дата на публикуване: 19.08.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на материалите от извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Попово, Опака и част от община Търговище, област Търговище, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Чери Лом"


Дата на публикуване: 19.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 705/16.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Черни лом


Дата на публикуване: 16.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 704/16.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Тракия


Дата на публикуване: 16.08.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на материалите от извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Долни чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба“.


Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Смолян

Всички документи може да свалите от http://www.smolian.iag.bg/news/lang/1/id/16659/display


Дата на публикуване: 09.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД-16-270/04.08.2021 на директора на РДГ Бургас, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

Дата на публикуване: 04.08.2021 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Смолян

Дата на публикуване: 30.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 623/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Михалково


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 628/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Ропотамо


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 627/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Сливен


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 626/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Казанлък


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 625/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Клисура


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 624/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Панагюрище


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС „РИЛСКИ МАНАСТИР”

Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 607/20.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Трън

Дата на публикуване: 21.07.2021 г. изтегли
 
„Горскостопански план на горите, собственост на Община Руен в териториалният обхват на ТП „ДГС Айтос “ и ТП „ДЛС Несебър“

„Горскостопански план на горите, собственост на Община Руен в териториалният обхват на ТП „ДГС Айтос “ и ТП „ДЛС Несебър“


Дата на публикуване: 15.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 580/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Тетевен

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 579/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Дунав - Русе

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 578/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Разград

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 577/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Паламара

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 576/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Нови Пазар

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 575/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Шумен

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 574/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Преслав

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 573/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Буйновци

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 546/06.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елин Пелин


Дата на публикуване: 08.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 535/30.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елешница


Дата на публикуване: 05.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 524/25.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Монтана


Дата на публикуване: 28.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 525/25.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Чипровци


Дата на публикуване: 28.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 515/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Рилски манастир


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 514/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Мазалат


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 513/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Шерба


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 512/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Смолян


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Инвентаризация на ТП ДГС Средец - Проект!

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 456/09.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

Дата на публикуване: 10.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 420/02.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Благоевград


Дата на публикуване: 08.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 419/02.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Добринище


Дата на публикуване: 08.06.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ ОТ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ И УТВЪРДРНИ ЗАДАНИЯ ЗА ОБЛАСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОБЛАСТ СЛИВЕН И ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Дата на публикуване: 07.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 373/18.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Академик Николай Хайтов


Дата на публикуване: 19.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 376/18.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Доспат, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Доспат


Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 368/14.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ихтиман


Дата на публикуване: 14.05.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Елхово, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Силистра и ТП ДГС Средец

Дата на публикуване: 11.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 346/27.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Дата на публикуване: 23.04.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Смолян, ТП ДГС Рилски манастир, ТП ДГС Елхово и ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 20.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 321/15.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Гърмен, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Гърмен


Дата на публикуване: 16.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 318/15.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Гурково и част от община Николаево, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Гурково


Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Средец

Дата на публикуване: 12.04.2021 г. изтегли
 
Заповед №286/05.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Върбица, ТП ДГС Ихтиман и ТП ДЛС Черни лом

Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Добринище, ТП ДГС Благоевград, ТП ДЛС Тракия и ТП ДЛС Шерба.

Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 269/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Девин, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Триград


Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Твърдица

Дата на публикуване: 01.04.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Силистра

Дата на публикуване: 30.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 256/25.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Земен и община Ковачевци, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Земен


Дата на публикуване: 26.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Рилски манастир

Дата на публикуване: 23.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 23.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Елхово

Дата на публикуване: 22.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 240/19.03.2021 на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 22.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 198/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 10.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 197/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 10.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове за ТП ДГС Смолян

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове за ДЛС Тракия

Дата на публикуване: 04.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове за ДЛС Шерба

Дата на публикуване: 04.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Благоевград

Дата на публикуване: 01.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 169/26.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Петрич, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Петрич


Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Добринище и ТП ДГС Смядово

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДЛС Черни Лом, ТП ДГС Ихтиман и ТП ДГС Върбица

Дата на публикуване: 24.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 128/18.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Мъглиж и част от община Николаево, област Стара Загора, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Мъглиж


Дата на публикуване: 18.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 127/18.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Айтос и община Руен, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Айтос


Дата на публикуване: 18.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 97/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Сандански, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Катунци


Дата на публикуване: 11.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 98/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Струмяни, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Струмяни


Дата на публикуване: 11.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 84/01.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Пирдоп, община Златица, община Чавдар, община Челопеч, община Мирково и община Копривщица, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Пирдоп


Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 83/29.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за поправка на фактическа грешка в Заповед № 35/15.01.2020г.

Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 78/29.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Асеновград и община Садово, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Асеновград


Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 77/29.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Борино, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Борино


Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 53/25.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Първомай и част от община Асеновград, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Първомай, обл. Пловдив


Дата на публикуване: 25.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 23/13.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Ракитово и част от община Батак, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Ракитово


Дата на публикуване: 13.01.2021 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-933/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-933/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар”, ТП „Държавно ловно стопанство Паламара”, с. Венец и ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо”, м. Аркутино, както и задания на териториални поделения ДГС Нови пазар, ДГС Паламара, с. Венец и ДГС Ропотамо, м. Аркутино.


Дата на публикуване: 26.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-943/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-943/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Чипровци”, ТП „Държавно горско стопанство Клисура” и ТП „Държавно горско стопанство Панагюрище”, както и задания на териториални поделения ДГС Чипровци, ДГС Клисура и ДГС Панагюрище


Дата на публикуване: 26.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-926/18.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-926/18.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница”, ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин”, ТП „Държавно горско стопанство Трън” и ТП „Държавно горско стопанство Тетевен”, както и задания на териториални поделения ДГС Елешница, ДГС Елин Пелин, ДГС Трън и ДГС Тетевен”.


Дата на публикуване: 26.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-925/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-925/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Буйновци”, ТП „Държавно горско стопанство Дунав”, гр. Русе и ТП „Държавно горско стопанство Монтана”, както и задания на териториални поделения ДГС Буйновци, ДГС Разград и ДГС Дунав, гр. Русе


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-924/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-924/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък”, ТП „Държавно горско стопанство Сливен” и ТП „Държавно горско стопанство Монтана”, както и задания на териториални поделения ДГС Казанлък, ДГС Сливени ДГС Монтана


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-923/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-923/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Шумен”, ТП „Държавно горско стопанство Преслав” и ТП „Държавно горско стопанство Михалково”, както и задания на териториални поделения ДГС Шумен, ДГС Преслав и ДГС Михалково


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Одобрени протоколи от експертен съвет по заповед 910/09.11.2020 год.

Дата на публикуване: 13.11.2020 г. изтегли
 
Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Дата на публикуване: 10.11.2020 г. изтегли
 
Заповед 910/09.11.2020 год. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на протоколите от комисиите по чл. 37, ал.3 от наредба № 18/07.10. 2015 год.

Дата на публикуване: 09.11.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от експертен съвет проведен на 19.10.2020 год. за приемане протоколите на комисиите по чл. 37 ал.3 от наредба 18 от 2015 год. за ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Мъглиж и ТП ДГС Етрополе.

Дата на публикуване: 05.11.2020 г. изтегли
 
Протоколи от комисиите по чл. 37 ал. 3 от наредба 18 от 2015 год. за ТП ДГС Гърмен,ТП ДГС Катунци, ТП ДГС Петрич за частта Първомай, ТП ДГС Струмяни

Дата на публикуване: 05.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 862/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 861/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 860/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС „ЗЕМЕН”

Дата на публикуване: 16.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 791/06.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Земен, област Перник


Дата на публикуване: 13.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 814/09.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 09.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 809/07.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за промяна на правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към ИАГ

Дата на публикуване: 08.10.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 07.10.2020 г. изтегли
 
Покана обществено обсъждане на извършена инвентаризация ДГС Айтос

Дата на публикуване: 28.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 744/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Сливница, Костинброд, Драгоман и Божурище, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Сливница


Дата на публикуване: 24.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 742/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Айтос, област Бургас


Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 715/04.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Струмяни, област Благоевград


Дата на публикуване: 14.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 705/31.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за за приемане на извършена инвентаризация на основание чл.128, ал.3 и чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ракитово.


Дата на публикуване: 01.09.2020 г. изтегли
 
Заповед №РД16-316/27.08.2020 г. на Директора на РДГ Бургас

Дата на публикуване: 01.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 673/24.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Асеновград, област Пловдив


Дата на публикуване: 28.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 680/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Пирдоп, област София


Дата на публикуване: 26.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 681/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Триград, област Смолян


Дата на публикуване: 26.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 640/12.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС "Академик Николай Хайтов" с. Хвойна


Дата на публикуване: 12.08.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Мъглиж

Дата на публикуване: 10.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 621/06.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Смолян.


Дата на публикуване: 06.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 620/06.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Тракия.


Дата на публикуване: 06.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 617/05.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Петрич за частта на влятото ТП ДГС Първомай


Дата на публикуване: 05.08.2020 г. изтегли
 
Отмяна на насрочените обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ на област Монтана

Дата на публикуване: 04.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 584/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Силистра.


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 583/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Твърдица.


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 582/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елхово


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 575/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Шерба.


Дата на публикуване: 20.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 557/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Средец.


Дата на публикуване: 16.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 554/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Смядово 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 552/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Благоевград 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 550/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Черни лом гр. Попово.

 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 553/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Върбица 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-90/14.07.2020 г. на директора на РДГ Пазарджик за утвърждаване на Горскостопански план, изготвен за горите и горските територии, собственост на община Брацигово

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 533/13.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Добринище.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 526/13.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 527/13.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Ихтиман.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 522/09.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци”.


Дата на публикуване: 10.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 514/07.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково”.


Дата на публикуване: 09.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 516/07.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Петрич

Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-122/01.07.2020 г. на директора на РДГ Стара Загора за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии

и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДЛС Мазалат


Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработени Горскостопански план, План за опазването на горските територии от пожари и Ловностопански план за горските територии на ТП ДГС Ракитово

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД05-157/03.07.2020 г. на директора на РДГ Смолян на основан чл. 5, ал. 1, т. 1 от Устройствения правилник на РДГ, чл. 90, ал. 1, т. 2 и чл. 91, ал. 1, т. 2 Наредба №18/2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии във връзка с проверка и приемане на изработения Горскостопански план за горските територи, собственост на община Борино


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
Обява за провеждане на обществени обсъждания на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана и Доклад за екологична оценка - документи.

Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 506/02.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Доспат, обл. Смолян


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37 от Наредба 18/07.10.2015 год.

Дата на публикуване: 01.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 496/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ракитово, обл. Пазарджик


Дата на публикуване: 01.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 493/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Първомай, обл. Пловдив


Дата на публикуване: 30.06.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Борино

Дата на публикуване: 26.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 464/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане и приемане на извършена инвентаризация на горските територии,

план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в района на дейност на ДГС Борино


Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 452/10.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание във връзка с приемането на промяна на "План за ловностопански дейности" на ТП ДГС Етрополе

Дата на публикуване: 15.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 431/03.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Рилски манастир


Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет към Изпълнителна агенция по горите, проведено неприсъствено в периода от 30.04.2020 г. до 15.05.2020 г.,

за приемане на предложението за обособяване на стопански класове, турнуси за сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии и изработването горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж", ТП „Държавно горско стопанство Борино",  и ТП „Държавно горско стопанство Айтос"


Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 368/15.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 368/15.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от землощето на гр. Батак, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна”.


Дата на публикуване: 20.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 360/11.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 360/11.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Годеч, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Годеч”, гр. Годеч


Дата на публикуване: 14.05.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-330/29.04.2020 г.

Заповед за неприсъствено заседание на експертния съвет към ИАГ за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж”, ТП „Държавно горско стопанство Борино” и  ТП „Държавно горско стопанство Айтос“ 


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Борино 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Борино”, област Смолян


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Мъглиж 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Мъглиж”, област Стара Загора


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Айтос 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Айтос”, област Бургас


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет към Изпълнителна агенция по горите, проведено неприсъствено в периода от 23.03.2020 г. до 10.04.2020 г., за приемане на предложението за обособяване на стопански класове,

турнуси за сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии и изработването горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „ДГС Гурково”, ТП „ДГС Гърмен”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДГС Доспат”


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 325/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 325/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Девин, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Извора”, гр. Девин


Дата на публикуване: 24.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 276/02.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част на община Родопи, община К

Утвърждаване на ГСП на ТП "ДЛС Тракия"


Дата на публикуване: 09.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 261/20.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии

Заповед № 261/20.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Несебър, община Поморие и част от община Руен, област Бургас, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Несебър”, гр. Несебър


Дата на публикуване: 26.03.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет при ИАГ, проведен на 09.03.2020 г. за приемане на предложение за обособяване на стопански класове, турнуси на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи за държавните горски територии в район

ТП „ДГС Струмяни", ТП „ДГС Ракитово", ТП „ДГС Пирдоп" и ТП „ДГС Земен".


Дата на публикуване: 23.03.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет при ИАГ, проведен на 24.02.2020 г. за приемане на предложение за обособяване на стопански класове, турнуси на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи за държавните горски територии в район

ТП „ДГС Катунци", ТП „ДГС Първомай", област Благоевград, ТП „ДГС Първомай", област Пловдив, ТП „ДГС Асеновград" и задание за изменение на плана за ловностопанските дейности в района на дейност на ТП „ДГС Етрополе".


Дата на публикуване: 23.03.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-260/20.03.2020

Заповед за неприсъствено заседание на експертния съвет към ИАГ за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гурково”, ТП „Държавно горско стопанство Гърмен”, ТП „Държавно горско стопанство Триград“ и ТП „Държавно горско стопанство Доспат”


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Доспат 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”ДОСПАТ”, област СМОЛЯН


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Триград 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Триград”


Дата на публикуване: 19.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Гърмен 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Гърмен”


Дата на публикуване: 18.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Гурково 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Гурково”


Дата на публикуване: 18.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 234/13.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част на община Чирпан

община Братя Даскалови и част от община Стара Загора, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Чирпан


Дата на публикуване: 13.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 229/11.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Рудозем

и част от община Смолян, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Смилян


Дата на публикуване: 12.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 192/28.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за приемане на стопански класове и обема на годишното ползване от възобновителни сечи на ТП ДГС Струмяни, ТП ДГС Ракитово, ТП ДГС Земен и ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 28.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 161/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Тервел,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДЛС Теревел


Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 139/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на Експертен съвет за приемане на стопански класове

Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 155/19.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Кюстендил,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДЛС Осогово


Дата на публикуване: 19.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 152/18.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Нова Загора,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Нова Загора


Дата на публикуване: 18.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 124/12.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Кюстендил,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кюстендил


Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 113/07.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Симитли,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Симитли


Дата на публикуване: 11.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 88/03.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари

в границите на общинина Вършец и част от община Берковица, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Берковица


Дата на публикуване: 04.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 37/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Кресна,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кресна


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 38/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на общините Дряново и Трявна,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Плачковци


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 68/27.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на общините

Пловдив, Съединение, "Родопи", Куклен, "Марица" и Стамболийски, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Пловдив


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2019 г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 39/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за отменяне на Заповед № 41/12.01.2018 г.

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на допустими цени за едновременно извършване на инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 41/12.01.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на допустими цени за едновременно извършване на инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1024/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на Столична община

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС София


Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 996/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари на ТП ДЛС Витошко-Студена

Дата на публикуване: 16.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-376/04.12.2019 г. на директора на РДГ София за назначаване на комисия за извършване на проверка на терен на горскостопански план за 2019 г. за горски територии, собственост на Столична община

Дата на публикуване: 04.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-288/20.11.2019 г. на директора на РДГ Смолян за провеждане на съвещание във връзка с приемане на горскостопански план за горските територии, стопанисвани от ГПК "Касъм дере", с. Момчиловци

Дата на публикуване: 20.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 870/13.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 37 , ал. 3 от Наредба № 18 - ТП ДГС София, ТП ДГС Сливница, ТП ДГС Пловдив и ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 13.11.2019 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РД 05-168/24.10.2019 г. на директора на РДГ Пазарджик за назначаване на комисия за извършване на инвентаризация и планиране в горските територии на Община Велинград

Дата на публикуване: 28.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 828/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба № 18 - ТП ДГС Силистра, ТП ДГС Смолян и ТП ДЛС Тракия

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 827/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13, чл. 63 и чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Върбица, ТП ДЛС Черни лом, ТП ДЛС Шерба и ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 826/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13, чл. 63 и чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Средец, ТП ДГС Елхово, ТП ДГС Твърдица, ТП ДЛС Мазалат и ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 824/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба № 18 - ТП ДГС Добринище, ТП ДГС Благоевград, ТП ДГС Рилски манастир, ТП ДГС Ихтиман и ТП ДГС Брезник

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 21.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Сливница

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Заповед №РД 16-366/11.10.2018 г. на директора на РДГ Бургас за определяне на комисия на основание чл.5 ал.1 от "Методика за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии" на територията на ТП ”ДГС Айтос”

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Горскостопански план на ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 810/15.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 16.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии, на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари

и на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на община Тервел, област Добрич, в района на дейност на ТП ДЛС „Тервел“


Дата на публикуване: 08.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 773/04.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Петрич, ТП ДЛС Симитли, ТП ДГС Нова Загора, ТП ДГС Кюстендил и ТП ДГС Годеч

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Пловдив

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработен нов горскостопански план за горските територии, собствност на община Върбица

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 742/24.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Кресна, ТП ДЛС Осогово, ТП ДГС Плачковци и ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед №РД 16-270/03.09.2018 г. на директора на РДГ Бургас на основание чл.5, ал.1 от "Методика на контрол на дейнотите по инвентаризация на горските територии"

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 705/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Сливница

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 704/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Петрич

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 703/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 702/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 701/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС София

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 700/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Смилян, ТП ДЛС Извора, ТП ДЛС Тракия и ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработен нов горскостопански план за горите, собствност на община Брацигово

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС София

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 10.09.2019 г. изтегли
 
Заповед РД-05-225/09.09.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в стопанисвани и управлявани от ГВК "Чифлика", с. Стърница, община Баните

Дата на публикуване: 10.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 672/30.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 90 от наредба № 18 - ТП ДГС Габрово и ТП ДГС Елена

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 640/20.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 608/05.08.2019 г.

Дата на публикуване: 30.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 664/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 92 от наредба № 18 - ТП ДГС Габрово

Дата на публикуване: 29.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Годеч

Дата на публикуване: 28.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 609/05.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Симитли

Дата на публикуване: 23.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 638/20.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Кюстендил

Дата на публикуване: 22.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Нова Загора

 


Дата на публикуване: 13.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
Обява за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 30.07.2019 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план

за горските територии - държавна собственост, за влятото ТП „ДГС-Кричим” и ловностопански участък „Тъмраш”, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Тракия”, с.Стряма, обл.Пловдив към “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян


Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 535/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Осогово

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 534/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Плачковци

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 533/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 525/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-152/03.07.2019 г. на Директора на РДГ Стара Загора.

Заповед № РД 05-152/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС – Мъглиж, гр. Мъглиж, област Стара Загора.


Дата на публикуване: 03.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-151/03.07.2019 г. на Директора на РДГ Стара Загора.

Заповед № РД 05-151/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС – Гурково, гр. Гурково, област Стара Загора.


Дата на публикуване: 03.07.2019 г. изтегли
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН НА ТП „ ДГС СМИЛЯН“

Дата на публикуване: 01.07.2019 г. изтегли
 
Провеждане на съвещание във връзка с разглеждане и приемане на инвентаризация на горските територии и изработването на горскостопански карти и горскостопански план, в района на дейност на ТП „ДГС Кресна“.

Дата на публикуване: 01.07.2019 г. изтегли
 
Провеждане на съвещания във връзка с разглеждане и приемане на инвентаризация на горските територии

и изработването на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в районите на дейност на териториални поделения: ТП “ДГС Смилян”, ТП “ДЛС Девин” – Извора, ТП “ДЛС Тракия”


Дата на публикуване: 26.06.2019 г. изтегли
 
Заповед РД-16-207/12.06.2019 г. на директора на РДГ Бургас за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП "ДГС Айтос"

Дата на публикуване: 13.06.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-178/30.05.2019 г. на директора на РДГ София за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 31.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-176/28.05.2019 г. на директора на РДГ Пловдив за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Първомай

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-175/28.05.2019 г. на директора на РДГ Пловдив за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Асеновград

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-225/29.05.2019 г. на директора на РДГ Кюстендил за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Земен

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-56/28.05.2019 г. на директора на РДГ Варна за комисия за приемане на горскостопански план за горските територии, собственост на община Вълчи дол

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-114/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Триград

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-113/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Доспат

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-112/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Борино

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли