НачалоНовини 2023/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.06.2023 - Експерти от науката и практиката обединяват усилия за развитието на биоикономиката у нас

Представители на науката, бизнеса, браншовите организации и администрацията се събраха на първа работна среща за обсъждане на възможностите и потенциала за развитие на биоикономиката у нас. Събитието е инициирано от Изпълнителна агенция по горите като партньор в изпълнението на проект “Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” - CEE2ACT по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.

Пълна подкрепа на работата на експертната група изразиха инж. Мирослав Маринов, заместник-министър на земеделието и храните и инж. Валентин Чамбов, председател на работната група, които взеха участие в дискусията. Събитието беше открито от инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ, който подчерта важността на темата и пожела успешна реализация на набелязаните цели.

Във фокуса на разговорите бе очертана необходимостта от ангажирането на всички заинтересовани страни в създаването на национална визия и идентифицирането на приоритетите и стратегическите цели за развитието на биоикономиката, които да доведат до изготвяне на пътна карта за разработване на Национална стратегия и съответен план за действие.

Участниците в срещата са категорични относно необходимостта от национален документ за развитие на биоикономиката в страната, в който на база междусекторния подход да се определят ясно потребностите, националните цели, приоритетите и действията. Те ще допринесат за по-ефективно използване на биоресурсите, създаване на по-висока добавена стойност, нови работни места, повишаване на знанията и капацитета на заетите в отделните сектори, икономическа, социална и екологична устойчивост при управлението им.

България е една от държавите в Централна и Източна Европа, които все още нямат национална стратегия за биоикономика, въпреки високата ресурсна база и независимо, че разполагат със съответни регионални стратегии и програми, коментират експертите.

В срещата взеха участие представители на Министерство на енергетиката (МЕ), Министерство на иновациите и растежа (МИР), Министерство на икономиката и индустрията (МИИ), Министерство на земеделието и храните, Южноцентрално държавно предприятие, Софийски университет СУ "Кл. Охридски", Аграрен университет - Пловдив, Лесотехнически университет, Институт за гората при БАН, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), БУЛПРОФОР – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България, Национална асоциация по биомаса, Национално сдружение на собствениците на недържавни гори "Горовладелец", фирмите "Кроношпан", "Свилоцел", "Монди Стамболийски".