НачалоНовини 2023/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.06.2023 - Проведе се трето обучение по горска педагогика за лесовъди

 

20 експерта с лесовъдско образование успешно завършиха обучението по горска педагогика – първо ниво. Това е третото издание от поредицата курсове на тема „Интерактивни похвати за работа с подрастващи – принципи на „Горската педагогика“. Занятията стартираха на 29-ти май 2023 г. и се проведоха от Центъра за продължаващо обучение към Лесотехнически университет в четири последователни дни на  територията на учебна база Учебно-опитно горско стопанство „Юндола“.

Целта на курсовете е повишаване на капацитета на служителите на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, което ще допринесе в краткосрочен и средносрочен аспект за бъдещото изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Планът предвижда изпълнението на политики, насочени към повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за биоразнообразието и климата.

В края на курса и по повод Деня на детето новите горски педагози проведоха занимания и разнообразни игри с близо 70 ученици в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови, община Велинград, свързани с обогатяване на познанията за животинските и растителните видове в страната, биоразнообразието в горите, измененията в климата и последствията върху видовото разнообразие в горските екосистеми. 

Обучението по горска педагогика е част от дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051. В него взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите Берковица, Бургас, Велико Търново, Кърджали, Ловеч, Дирекция на природен парк „Рилски манастир“, лесозащитни станции Варна и Пловдив и Горска семеконтролна станция – София.