РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 05.11.2018

Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас

ОБЯВЛЕНИЕ

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 тел. 056 / 894370 , факс 056 / 842779,  на основание глава V, раздел ІV от Кодекса на труда, чл. 30 - 33 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РД 16 - 301/03.10.2018 г. на директора на РДГ Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 за длъжността: „Специалист - горски инспектор” към „Специализирана администрация”, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за които се обявява конкурса- 1 /едно/работно място.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Специалист- горски инспектор” са:

1. Минимални изисквания:

1.1 Образователна степен – средно лесовъдско образование.

1.2. Специалност: „Горско стопанство" с придобита квалификация техник - лесовъд" или техник - технолог", или професия техник - лесовъд" или техник - механизатор", в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование.

1.3. Професионален опит – не се изисква.

            2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:  да отговарят на условията по чл. 198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса е: тест и интервю с кандидатите

ІІІ. Етапи на провеждане:

1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2. Допускане на кандидатите.

3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

4. Провеждане на конкурса

4.1. първи етап – провеждане на тест при следните условия:

           - Тестът  се състои от 30 (тридесет) затворени въпроса с по три възможни отговора, един от които  е верен.

            -  Всеки верен отговор от теста да се оценява с 1 точка, а неверния – с 0 точки.

            -  Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 21 верни отговора.

             - Времетраене на теста – 60 минути.

4.2. втори етап – интервю при следните условия:

-          всеки кандидат отговаря на въпроси на комисията по пет вида компетентности

-          всеки от членовете на комисията оценява кандидата по всяка от компетентностите с оценка от едно до пет

           -      Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 45 точки, формиран от сбора от оценките на членовете на комисията. Кандидата се оценява по 5 вида компетентности и средната  оценка  от представянето му не трябва да е по-ниска от „3” , което в средна степен отговаря на изискванията за длъжността.

4.3. трети етап – окончателно класиране.

При окончателното класиране се събират точките на кандидата от теста и интервюто.

ІV.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за длъжността са:

           1. Заявление за участие по образец.

2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

3. Автобиография европейски формат-СV.

4. Свидетелство за съдимост.

5. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС – минимум категория „В”.

            6. Документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувани наказателни производства за умишлени престъпления от общ характер.

7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а/ не страда от психически разстройства.

б/през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел ІІ от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества.

8. Документ от Районен съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а/ срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие.

б/ лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания.

9. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

10. Медицинско свидетелство.

Забележка: За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т. 6, но представи документ удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

Образци на заявление за участие в конкурс, длъжностна характеристика, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр.Бургас, ул.Иван Шишман № 8 ет. 4, стая № 11.

 V. Документите следва да бъдат представени в едномесечен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул.Иван Шишман № 8, ет. 4, стая № 11 всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа.

VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационно табло в административната сграда на РДГ, гр.Бургас, ул.Иван Шишман№ 8, ет. 4.

VІІ Кратко описание на длъжността „Специалист - горски инспектор”:

Осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по-високи длъжностни нива. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените  територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, както и техните подзаконовите нормативни актове.

            VІІІ. Размера на заплатата за длъжността „Специалист - горски инспектор” към „СА, Дирекция ГС на РДГ Бургас е от 510 до 700 лева.

            ІХ.  РДГ Бургас не заплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.