РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 22.10.2018

Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Бургас

 

 

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД 16-00309/10.10.2018 г. на директора на РДГ Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността: „Финансов контрольор” в Административно звено „Численост без ръководство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за които се обявява конкурса- 1 работно място

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Финансов контрольор” в Административно звено „Численост без ръководство” на РДГ Бургас са:

            1. Образователна степен – висше икономичеко образование, квалификационна степен магистър.

            2. Специалност: специалност от професионална област – икономика.

            3. Професионален опит – 2 години.

            4. Ранг – IV младши.

            5. Длъжностно ниво по КДА/КДД – 9.

            6.Наименование на длъжностното ниво по КДА/КДД- Експертно ниво 5.

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю с кандидатите.

ІІІ Допускане до конкурса - етапи:

            1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

            2. Допускане на кандидатите.

            3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

ІV. Провеждане на конкурса - етапи

            - 1 етап – провеждане на тест;

            - 2 етап – интервю;

            - 3 етап – окончателно класиране.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

            1. Заявление за участие по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители).

            2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец.

            3. Копия от документи за образователно-квалификационна степен.

            4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина

            5. Автобиография европейски формат – CV.

            6. Копие от документ за самоличност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 11.

VІ. Документите следва да бъдат представени в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 11 всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа.

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационно табло в административната сграда на РДГ, гр.Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4.

VІІІ. Длъжността „Финансов контрольор” в Административно звено „Численост без ръководство” на РДГ Бургас e свързана с осъществяване на предварителен контрол- превантивна контролна дейност по смисъла на ЗФУКПС за законосъобразност при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение, а също така и при осъществяване на цялостната дейност на дирекцията в публичния сектор.

ІХ. Минималният размер на основната заплата за длъжността: Финансов контрольор”  в Административно звено „Численост без ръководство” на РДГ Бургас е в размер на 510 лв., а максималния размер е в размер на 1200 лева.

            Х. При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.