Начало

РДГ Бургас

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ / ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ!

Регионална дирекция по горите – Бургас информира всички заинтересовани страни за следното: 

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии (НКОГТ), обнародвана в Държавен вестник, бр. 89 от 12.11.2019 г., в съответствие с която: „Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в Регионална дирекция по горите – Бургас:

1. Копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства;

2. Заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството;

3. Удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата (важи за собствениците /ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев).

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на  транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в Регионална дирекция по горите – Бургас, съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените.

 ВАЖНО! 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,   

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите, Ви уведомяваме следното: 

Регионална дирекция по горите – Бургас осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез: 

- електронната поща на дирекциятаrugburgas@iag.bg;

- лицензиран пощенски оператор;

- на телефон 056/894 384. 

Заплащане на такси за заявени административни услуги може да извършите и по банков път на сметка: 

IBAN: BG51 UNCR 7630 3100 1145 69, BIC: UNCRBGSF на банка УниКредит Булбанк АД


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi

 

СПИСЪК С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ РДГ БУРГАС АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_special_territorial_administrations?search=1&subSectionId=170

СПИСЪК С КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РДГ БУРГАС И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗДОИ:

http://www.burgas.iag.bg/docs/lang/1/cat/21/index

РДГ Бургас носи името на град Бургас, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ Бургас обхваща най-югоизточните части на страната, като граничи на север с РДГ Варна и с РДГ Шумен, на запад с РДГ Сливен, на юг с Република Турция и на изток с акваторията на Черно море.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ Бургас стопанисва горския фонд на територията на следните общини: Средец, Созопол, Малко Търново, Приморско, Царево, Бургас, Камено, Карнобат, Сунгурларе, Айтос, Руен, Несебър и Поморие.
РДГ Бургас включва 9 държавни горски стопанства и 3 държавни ловни стопанства.

 

 Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа

гр.Бургас, ул.”Иван Шишман” №8, ет.4

тел: 056/894 384

факс: 056/ 842 779

електронна поща: rugburgas@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/позвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Бургас, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа на следният дежурен телефон:

087 910 51 12

"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995